Ms Nomfunelo Rose-Mary Mabedla

Politician Profile Page

Nomfunelo Rose-Mary Mabedla

Appearances

 • CLEAN AUDIT REPORT FOR NORTHERN CAPE (Member's Statement) 24 Oct 2013

  Hon Speaker, the ANC is pleased by the recent outcomes of the Auditor-General's report on the Northern Cape provincial government. This is an indication that our provincial government is dedicated to achieving a clean audit. Most government departments and entities received unqualified audits and none of the departments received a ...

 • CLEAN AUDIT REPORT FOR NORTHERN CAPE (Member's Statement) 24 Oct 2013

  Hon Speaker, the ANC is pleased by the recent outcomes of the Auditor-General's report on the Northern Cape provincial government. This is an indication that our provincial government is dedicated to achieving a clean audit. Most government departments and entities received unqualified audits and none of the departments received a ...

 • Clean Audit Report For Northern Cape (Member's Statement) 24 Oct 2013

  Hon Speaker, the ANC is pleased by the recent outcomes of the Auditor-General's report on the Northern Cape provincial government. This is an indication that our provincial government is dedicated to achieving a clean audit. Most government departments and entities received unqualified audits and none of the departments received a ...

 • Notices Of Motion 6 Jun 2013

  Speaker, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the ANC:

  That the House debates the transformation of gender relations, with men and women making a contribution to society as equals.

 • Sandf. 23 May 2013

  Sihlalo, isiXhosa sinzulu. Ndithe uyabathanda abantu bakowabo. [Chairperson, the isiXhosa language is extensive. I said he likes his own people.]

 • Sandf. 23 May 2013

  I withdraw it, Chairperson. [Interjections.] [Laughter.]

 • Sandf. 23 May 2013

  Hon Chairperson, hon Ministers, hon Deputy Ministers, hon Members of Parliament, guests in the gallery, viewers at home, let me express appreciation for the opportunity to stand before you and the nation on this remarkable day in our parliamentary calendar. It is a day set aside to reflect critically yet ...

 • Sandf. 23 May 2013

  Sihlalo, ohloniphekileyo, uMnumzana lo, uyabathanda abantu bakokwabo, uyabafela nokuba benza into engalunganga. [Chairperson, this hon member likes his own people and stands by them through thick and thin, even if they do something wrong.]

 • Sandf. 23 May 2013

  Sihlaloa ohloniphekileyo, uMnu UMaynier, uyabathanda abantu bakowabo. Ingxaki ke ngoku ndiza kuthetha isiXhosa esintsokothileyo esi siza kumenza angayiva le nto ndiza kuyithetha.

  Isizathu sokuba ohloniphekileyo, uMnu Maynier, aziphathe ngolu hlobo - yiyo loo nto ndisithi kukuba uyabathanda abantu bakowabo. - bBabini kuphela abantu abaphaya kuMkhosi woKhuselo abanike ikhefu elikhethekileyo abemnye ...

 • Sandf. 23 May 2013

  ... xa esithi akaluxhasi olu Hlahlo-lwabiwo -mali. Isizathu soko kukuba ufika emva kwethuba kwiintlanganiso zemicimbi yesebe. Xa efika uye ungazazi nokuba ukweliphi na iqela. Uyakufika ezinyakathisa apha phakathi kwethu. [Kwahlekwa.] Asothukanga ke yiloo nto kuba kaloku uyayazi ukuba, ukuba akaculi umculo kamongameli wakhe, lowo uhloniphekileyo, uMnu Lekota, ungaphandle kwezi ngcango. ...