Seneanye Betta Lehihi

National Council of Provinces

Seneanye Betta Lehihi

About Seneanye Betta Lehihi

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

  No questions found

Plenary appearances

 • DEPARTMENT OF WOMEN, CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITY TO TAKE CARE OF DISABILITY CENTRES (Draft Resolution) 13 Nov 2019

  Modulasetilo, ke tshisinya kwa ntle ga kitsiso:

  Gore Khansele-

  1) e tseye tshweetso ya go pateletsa le go rotloetsa Lefapha la Basadi, Bana le Batho ba ba nang le Dikgwetlho go tlhokomela mafelo a a tlhokomelang batho ba ba nang le dikgwetlho le go ba rebolela ka ledi; gape

  2) ...

 • R220 000. 17 Oct 2019

  Ke rata go tlhagisa gore se se buiwang ke Tona se fapane le nnete, le gore ke boitemokanyi fela. Nnete ke gore batho ba rona kwa ba nnang teng ba tshela ka thata mo go ma?we. Tona, Bokone Bophirima e na le madirelo a le mantsi a batho ba ba ...

All Plenary Appearances