Mr Khethamabala Petros Sithole

Politician Profile Page

Khethamabala Petros Sithole

Appearances

 • WEDNESDAY, 3 DECEMBER 2019 3 Dec 2019

  Asibonge kakhulu, Sihlalo, sibonge kakhulu, Ngqongqoshe, engicela mina ukukubheka mina Ngqongqoshe ukuthi umonakalo kwezokuthutha naku-Passenger Rail Agency of South Africa, Prasa, ulokho waqala kusekhona u-Lucky Montana kwasuka lapho kwaba u-Popo Molefe. Kuze kube yimanje akukho noyedwa umuntu oboshwayo kuloko umonakalo waqala kuse kube namhlanje. Manje-ke, engicela ukukubuza ukuthi, bakhona yini ...

 • WEDNESDAY, 3 DECEMBER 2019 3 Dec 2019

  Angibonge kakhulu, Sihlalo, ngibonge kakhulu kuNgqongqoshe, into engizama ukuyibheka ukuthi ngabe i-consequence management uhlelo sinalo yini ebheka wonke umonakalo okhona ku-Prasa ngoba into engiyikhumbulayo kunemali eyake yanikezwa izinkampani zamabhasi, imali bavele banikezwa ngaphandle kokubheka ukuthi izidingo zokwenza umsebenzi zikhona yini. Ukuthi njengamanje nje sekubonakala ukuthi umonakalo mukhulu la zikhona yini ...

 • WEDNESDAY, 3 DECEMBER 2019 3 Dec 2019

  Angithokoze Sihlalo, ngithokoze kakhulu kuNgqongqoshe, engicela ukukuthola ukuthi uNgqongqoshe usekuphendulile okunye kodwa engifuna ukubheka ukuthi la kuqalwe khona amaphrojekthi, la kuqalwe uhlolo lokusebenza kwephrojekthi ye-Tourism Monitors Programme njengako- Gauteng, ngabe umehluko ukhona yini? Noma mhlawumbe imiphumela yakhona iyabonakala yini ukuthi okwenzakalayo kuyabonakala ukuthi kuzoba nemiphumela kusasa? Ngiyathokoza.

 • CLUSTER 2: SOCIAL SERVICES (Subject for Discussion) 20 Nov 2019

  Ngiyabonga kakhulu mhlonishwa Sihlalo nomhlonishwa Ngqongqoshe, engicela ukukubuza ukuthi njengoba umthetho kusaxoxwa ngawo njengamanje, zikhona yini ezinye izindlela uMnyango onazo zokuthi uncede noma uvikele abantu bakithi abashona bangenalutho ngenxa yokuthi imiculo yabo iphelela isigangeni nanokuthi laba ababakhiqizayo ababaphathi ngendlela efanelekileyo?

  UNGQONGQOSHE WEZEMIDLALO, NOBUCIKO NAMASIKO: Ngibonge Mondise.

  Cha, ayikho indlela engasizekela ...

 • KWAZULU-NATAL PROVINCE 14 Nov 2019

  Hon House Chairperson, Howick Falls is one of our many assets of this country; however it requires a lot of attention to make it an attraction that brings in swarms of visitors year on year. This as a natural attraction and as such generates its own traffic in terms of ...

 • MEMBERS' STATEMENTS 12 Nov 2019

  Hon House Chairperson, the decline in tourism experienced by South Africa in the recent years is a source for much concern to the IFP. According to recent Statistics SA, numbers have shown that international visitors to South Africa have declined for the first seven months of 2019.

  We are currently ...

 • CONSIDERATION OF BUDGETARY REVIEW AND RECOMMENDATION REPORT OF PORTFOLIO COMMITTEE ON TRANSPORT 12 Nov 2019

  House Chair, this department is one of the key entities of our state which can unlock our economy and boost productivity. We all know that

  transport is a fundamental component to the way business runs.

  The report shows that this department incurs irregular expenditure in the amount of R107 million. ...

 • NOTICES OF MOTION 12 Nov 2019

  House Chairperson, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of the IFP:

  That the House-debates the issues of decline in the tourism sectors.

  Agreed to:

 • CONSIDERATION OF REPORT OF PORTFOLIO COMMITTEE ON TOURISM ON CONSULTATIVE WORKSHOP ON TOURIST SAFETY AND SECURITY IN SOUTH AFRICA 7 Nov 2019

  Hon House Chairperson, hon members, if this country is to meet the President's target of 21 million tourist arrivals by 2030 we must get tougher on crime and the promotion of tourist safety in this country.

  South Africa does not want to find itself on international country lists under the ...

 • CONSIDERATION OF BUDGETARY REVIEW AND RECOMMENDATION REPORT OF PORTFOLIO COMMITTEE ON TOURISM 6 Nov 2019

  Hon House Chairperson, when the Inkatha Freedom Party voted on the budget at the beginning of this Parliament, we focused on issues of safety and water security that affect the tourism industry. To date, we

  see that there has been little done to achieve security in this regard. Now, we ...