Mr Khethamabala Petros Sithole

Politician Profile Page

Khethamabala Petros Sithole

About Khethamabala Petros Sithole

Appearances

Angibonge kakhulu, Sihlalo, ngibonge kakhulu kuNgqongqoshe, into engizama ukuyibheka ukuthi ngabe i-consequence management uhlelo sinalo yini ebheka wonke umonakalo okhona ku-Prasa ngoba into engiyikhumbulayo kunemali eyake yanikezwa izinkampani zamabhasi, imali ...

Angithokoze Sihlalo, ngithokoze kakhulu kuNgqongqoshe, engicela ukukuthola ukuthi uNgqongqoshe usekuphendulile okunye kodwa engifuna ukubheka ukuthi la kuqalwe khona amaphrojekthi, la kuqalwe uhlolo lokusebenza kwephrojekthi ye-Tourism Monitors Programme njengako- Gauteng, ngabe ...

Asibonge kakhulu, Sihlalo, sibonge kakhulu, Ngqongqoshe, engicela mina ukukubheka mina Ngqongqoshe ukuthi umonakalo kwezokuthutha naku-Passenger Rail Agency of South Africa, Prasa, ulokho waqala kusekhona u-Lucky Montana kwasuka lapho kwaba u-Popo ...