Ms Stella Ndabeni-Abrahams

Politician Profile Page

Stella Ndabeni-Abrahams

About Stella Ndabeni-Abrahams

Appearances

Itu.

31 May 2011

Mhalingaphambili, maLungu eNdlu yoWiso-mthetho, neendwendwe ezisihambeleyo namhlanje, ndivumele ndikhahlele kwingqwele, inkonde utata uRholihlahla Nelson Mandela, omnye wamaxhego azinikelayo ekulweni inkululeko yeli lizwe. Ndivumeleni ndimqwenele impilo ende nemyoli ngelixa ehleli nosapho ...

Mhlalingaphambili ohloniphekileyo, Mphathiswa uSisulu ohloniphekileyo, Sekela-Mphathiswa uMakwetla, malungu nabaPhathiswa abahloniphekileyo, malungu eSebe lezoKhuselo naMagqala oMkhosi, nani zindwendwe, kuquka nentombi yam, ngqanga neentsiba zayo. (Translation of isiXhosa paragraph follows.) [Ms S ...

Somlomo obekekileyo, maLungu abekekileyo ale Ndlu ngokubanzi, Lutsha lomZantsi Afrika jikelele, zidwesha ezihloniphekileyo, maqabane omzabalazo nabahlobo, egameni loonyana neentombi,egameni loxolo, kwintando yesininzi nenkululeko echulumancisayo eyankcenkceshelwa ngegazi lamaqhawe omzabalazo eli lizwe, ...