Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Formerly: KwaZulu-Natal Provincial Legislature

Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

About Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Currently

Formerly

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • Increase In Income Generated By Tourism Sector (Member's Statement) 24 May 2012

    Somlomo, sithetha esikubonileyo singqine esikuvileyo. Oongqondongqondo, abahlaziyi, abahleli, abaqononondisi besimo sokhenketho nabeenkcukacha-manani eMzantsi Afrika bathi kuphicotho lwabo ngezokhenketho luzigwagwisa ngengeniso ethe catha nge-15,1% kwisiqingatha salo nyaka, xa kuthelekiswa ngokulandelelana kweminyaka ukunyuka kwengeniso yonyaka ngamnye.

    Ithi ke le nto, ingeniso kwisiqingatha sokuqala kulo nyaka ibe zizigidi ezintathu nesiqingatha, ezingaxoxi nje tu. ...

All Plenary Appearances