Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Formerly: KwaZulu-Natal Provincial Legislature

Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

About Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Currently

Formerly

Committee appearances

All Committee Appearances

Questions

    No questions found

Plenary appearances

  • Increase In Income Generated By Tourism Sector (Member's Statement) 24 May 2012

    Somlomo, sithetha esikubonileyo singqine esikuvileyo. Oongqondongqondo, abahlaziyi, abahleli, abaqononondisi besimo sokhenketho nabeenkcukacha-manani eMzantsi Afrika bathi kuphicotho lwabo ngezokhenketho luzigwagwisa ngengeniso ethe catha nge-15,1% kwisiqingatha salo nyaka, xa kuthelekiswa ngokulandelelana kweminyaka ukunyuka kwengeniso yonyaka ngamnye.

    Ithi ke le nto, ingeniso kwisiqingatha sokuqala kulo nyaka ibe zizigidi ezintathu nesiqingatha, ezingaxoxi nje ...

All Plenary Appearances