Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Politician Profile Page

Fortune Kwazi Kwakhe Bhengu

Appearances

  • Increase In Income Generated By Tourism Sector (Member's Statement) 24 May 2012

    Somlomo, sithetha esikubonileyo singqine esikuvileyo. Oongqondongqondo, abahlaziyi, abahleli, abaqononondisi besimo sokhenketho nabeenkcukacha-manani eMzantsi Afrika bathi kuphicotho lwabo ngezokhenketho luzigwagwisa ngengeniso ethe catha nge-15,1% kwisiqingatha salo nyaka, xa kuthelekiswa ngokulandelelana kweminyaka ukunyuka kwengeniso yonyaka ngamnye.

    Ithi ke le nto, ingeniso kwisiqingatha sokuqala kulo nyaka ibe zizigidi ezintathu nesiqingatha, ezingaxoxi nje tu. ...