Isaac Mbulelo Sileku

Politician Profile Page

Isaac Mbulelo Sileku

About Isaac Mbulelo Sileku

Appearances

Hon Chairperson, the sudden rise to have the NCOP certify the Gauteng Provincial Government's intervention in the Tshwane Municipality is nothing short of political exploitation of an independent national legislative ...

Sekela Sihlalo, iSebe lezeMpilo lijongene nemiceli-mngeni emininzi. Omnye wayo ziinkonzo eziza ebantwini ezinganelisiyo, ukungabikho koogqirha abaneleyo nabongikazi, ukungafumaneki kwamayeza neepilisi kwindawo zonyango. Abantu bayahlala kula maziko empilol ekubeni bevuke ngeentseni. ...

Hon Chair, the proposed Border Management Authority, BMA, in its current form is unaffordable and will cost this country between R3,8 billion to R10,3 billion a year. To make matters ...