Mr Phumelele Ntshiqela

Politician Profile Page

Phumelele Ntshiqela

Appearances

 • SOUTH AFRICAN LANGUAGE PRACTITIONERS' COUNCIL BILL (Second Reading debate) 24 Oct 2013

  Molweni apha ekhaya. [Kwahlekwa.] Injani imvuko? [Uwele- wele.] NguDlangamandla lo! Kufuneka ndifake iiglasi zamehlo ukuze ndibone yonke le nto ndiqhele ukuyibona. [Uwele-wele.] [Greetings to everyone in the House. [Laughter.] How are you? [Interjections.] I am Dlangamandla! I must wear my spectacles so that I can see what I used to ...

 • SOUTH AFRICAN LANGUAGE PRACTITIONERS' COUNCIL BILL (Second Reading debate) 24 Oct 2013

  Molweni apha ekhaya. [Kwahlekwa.] Injani imvuko? [Uwele- wele.] NguDlangamandla lo! Kufuneka ndifake iiglasi zamehlo ukuze ndibone yonke le nto ndiqhele ukuyibona. [Uwele-wele.] [Greetings to everyone in the House. [Laughter.] How are you? [Interjections.] I am Dlangamandla! I must wear my spectacles so that I can see what I used to ...

 • South African Language Practitioners' Council Bill (Second Reading Debate) 24 Oct 2013

  Molweni apha ekhaya. [Kwahlekwa.] Injani imvuko? [Uwele- wele.] NguDlangamandla lo! Kufuneka ndifake iiglasi zamehlo ukuze ndibone yonke le nto ndiqhele ukuyibona. [Uwele-wele.] [Greetings to everyone in the House. [Laughter.] How are you? [Interjections.] I am Dlangamandla! I must wear my spectacles so that I can see what I used to ...

 • Appropriation Bill 16 May 2013

  Sihlalo ohloniphekileyo, Mphathiswa noSekela Mphathiswa nawo onke amaLungu ale Ndlu. Ndiyakuvela oku ukuthethileyo Mphathiswa okubaluleke kangaka malunga nomhlaba. Ukuchaphazele ke noko kwaye kubalulekile. La nto yala cohesion summit eyayiphaya eKliptown, yayibhadlile ke kodwa. Siyayazi into eyithethayo into ye social cohesion kaloku ixela ukuba abantu bakwamasiza ehostele phaya eSebokeng, aba bagxothwayo ...

 • Appropriation Bill 16 May 2013

  The formation of the national Khoi and San council is very much appreciated and is an indication of the progress made regarding the restoration of their dignity. However, the progress must be speeded up to ensure that this community enjoys the benefits of the entire nation and is brought into ...

 • Failure To Implement Meat Safety Act (Member's Statement) 28 Feb 2013

  Hon Speaker, Cope notes that South Africa has in the past few days again failed to obtain approval from the International Office of Epizootics, OIE, as a foot-and-mouth disease-free country, which will prohibit the export of meat products and lead to the impoverishment of the new livestock farmers. The consequences ...

 • No4053E 21 Nov 2012

  Umbuzo endinawo ngulo olandela imeko eseyixakile eMzantsi Afrika. Abantu behluphekile, bekhathazekile kukubona amaxesha amaninzi iimvumi ezizezona zithandwayo nezizezona zibonakala kakhulu zingamalungu e- ANC. Kusoloko kubizwa zona xa kukho imibhiyozo eququzelelwa leli sebe. Umbuzo wam ngowokuba, kusetyenziswa eziphi iimpawu ukuchonga imvumi ekufuneka ihambe, iye kombela apho? (Translation of isiXhosa paragraph follows.) ...

 • No4060E 21 Nov 2012

  Deputy Speaker, through you ...

  ... mandiyibuze ngesiXhosa le nto. UMphathiswa makasincede asixelele isizathu esibangele ukuba angabikho embizweni ... [Uwelewele.] Hayi, akakhange ayithethe le nto ndiyithethayo ndicela nikhe nime. Uza kuzisombulula njani iingxaki ezi banazo abantu phaya kwaye zithini izicwangciso zakhe? Makasixelele.

  USEKELA-SOMLOMO: Kuthiwa phendula ngesiXhosa Mphathiswa. (Translation of isiXhosa ...

 • Announcements, Tablings And Committee Reports 8 Nov 2012

  Hon Speaker, I hereby give notice that on the next sitting day of the House I shall move on behalf of Cope:

  That the House debates the pressure put on young and impressionable people by the Izikhothane subculture and the effects it has on poor and unemployed youth.

  [Applause.]

 • Use Of Official Languages Bill (Second Reading Debate) 7 Aug 2012

  NdinguDlangamandla, Deputy Speaker namalungu onke ahloniphekileyo. Nokuba ngubani, nokuba uphi, ukuba umntu ufuna ukuphelisa isizwe uya kusengela phantsi ulwimi lweso sizwe. Iyinyaniso into yokuba isidima soninzi lwabantu bakowethu sagruzulwa ngolunya ngaphandle kwembeko ngurhulumente wengcinezelo, ngokwala ukuba abantu babenako ukusebenzisa iilwimi zabo zemveli. (Translation of isiXhosa paragraph follows.)

  [Mr P NTSHIQELA:, ...