Mr Sibusiso Christopher Mncwabe

Politician Profile Page

Sibusiso Christopher Mncwabe

About Sibusiso Christopher Mncwabe

Appearances

Sekela Somlomo, ngisukuma egameni le-NFP ngizwakalisa ukuthi umbiko othulwe lapha phambili siyawesekela. Uyilokho ngempela ikomidi elikwenzile kulesikhathi esincane ebesibhekene naso. Siyacela ke nathi ukuthi laba abazoba nenhlanhla ukuthi babuyiselwe kule ...

Sihlalo ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba, ngibingelele abahlonishwa bonke namakhosi akhona lana nokuMkani. Sibonge leli thuba silitholayo njengeNFP sikuveze ukuthi siyaweseka lo mthetho okhuluma ngezindaba zabaholi bendabuko, nokuthi amacala nezinkinga ...

Ngiyabonga Sekele Somlomo, mhlonishwa Ngqongqoshe Dlamini, ngikuzwile uchaza uthi kukhona izinhlelo zokubeka izimali ukuze kwenziwe imikhankaso yokuqwashisa efana no 16 days of activism nakho konke okunye, kodwa ngifuna ukuthola ukuthi ...