Mr Enock Muzi Mthethwa

Politician Profile Page

Enock Muzi Mthethwa

About Enock Muzi Mthethwa

Appearances

NDP.

17 Oct 2019

[Inaudible.] ... the issue of naming the ANC as corrupt and people that ... [Interjections.]

NDP.

17 Oct 2019

No, no, no, no! Chair, I just want to say that in the question that was raised by the colleague next to me, nowhere was the ANC mentioned. [Interjections.] In ...

Ngiyajabula ukuzwa ukuthi ukuhlolwa kwendlela yokuphila kuzofika nakuKhabinethi nathi sizongena la. MaCingwane kukhona labo osebenzisana nabo kuyimanje ehhovisi lakho abanele ukubona nje ukuthi manje sebeyaphenywa, baphenywa izinqe. Bavele bagxume bafake ...